Radonsanering

Radongas är en radioaktiv ädelgas som inte luktar, smakar eller syns och som i för höga halter är skadlig för oss. Vilket gör den svårupptäckt. För att ta reda på radongashalten behöver du använda spårfilm eller särskilt framtagna elektroniska instrument att mäta med.

Orsaker till radongas

Radon förekommer i alla typer av byggnader, såväl privata som kommersiella. Orsakerna till varför radongas återfinns i dessa beror i huvudsak på:

Marken
Radon finns naturligt i marken under byggnaden och kan läcka in genom otätheter i grundkonstruktionen. 

Byggnadsmaterialet
Återfinns i byggnader som består av radiumrik blå lättbetong baserad på bergarten alunskiffer. Materialet tillverkades mellan år 1925–1975.

Hushållsvattnet
Radon kan frigöras från hushållsvattnet, till exempel när du duschar, diskar och tvättar. Radongasen frigörs då ut i inomhusluften. Vatten som tas från öppna vattentäkter medför normalt inga bekymmer utan vanligtvis är det djupborrade brunnar som kan skapa problem.


Olika saneringsåtgärder

Vi tar till olika åtgärder beroende på orsaken till varför radon förekommer i byggnaden.

 Tätning
Vi tätar synliga eller andra kända/misstänkta otätheter i grundkonstruktionen för att förhindra alternativt minska inläckage av markradon.

Markradonsug
Vi skapar ett större undertryck i fyllnadsmaterialen under byggnaden genom att suga bort luften i marken. På så vis förhindrar vi att markradongas sipprar upp genom byggnadens grundkonstruktion.

Vi brukar borra ett eller flera hål genom bottenplattan, så kallade sugpunkter, som vi sedan via ett kanalsystem ansluter till markradonsugen. Den radonhaltiga luften som finns under huset sugs bort därifrån och blåses sedan ut i utomhusluften genom en tak- eller vägghuv där den späds med den friska luften och blir ofarlig.

Helmekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-ventilation)
Vi installerar ett nytt ventilationssystem. FTX-ventilationssystem är mycket effektiva att sanera med, vare sig fastigheten innehåller blå lättbetong, markradon eller bådadera.

*Uppföljande radonmätning ingår alltid efter utförd radonsanering


Vindsplacerat ventilationsaggregat och  kanalsystem vid installation av mekanisk till och frånluftsventilation (FTX) som ej ännu är isolerat.


Exempel på placering av mindre ventilationsaggregat (FTX) i antingen en- eller flerfamiljsbostäder.