Om företaget

I 60 år har vi hjälpt våra kunder

Radonfritt.nu är Ocabs webbplats som är helt dedikerad till frågor relaterat till radon. På Ocab räddar vi ekonomiska värden och resurser vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter, industri och miljö. Ocab finns rikstäckande med servicekontor på över 50 orter i landet.

Vi har lång erfarenhet av radonfrågor och bred expertis på området. Vi arbetar med all form av radonproblematik, från mätning och utredning till genomförd radonsanering. Vi erbjuder radonkonsultation för alla fastighetsägare, förvaltare och föreningar, inklusive privatpersoner. Vi har deltagit i olika forskningsprojekt med tester av anläggningar/åtgärdsinstallationer samt varit remissinstans i radonfrågor till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Kvalitet

All mätutrustning är kalibrerad enligt gällande metodanvisning. Val av utrustning/mätmetod görs vid projektering av mätobjekt. Samtlig teknik och system följer SSM:s metodanvisningar.

Vi är medlemmar i Svensk Radonförening, vilket är en sammanslutning av företag som arbetar med mätning, tillverkning, utbildning, konsultation och åtgärder relaterade till radon.

Föreningens syfte är att bland annat att främja medvetenheten kring radon och dess risker i Sverige, representera branschen i frågor kring radon mot berörda myndigheter, fungera som remissorgan i frågor som berör radon samt främja teknisk utveckling och hållbara saneringsåtgärder.