Radonbesiktning / Radonutredning

I en radonbesiktning/utredning beskriver vi orsaker för uppmätta radongashalterna och vilka saneringsåtgärder som vi bedömer lämpliga för att minska dem. Du får ett dokument innehållandes resultatet av radonutredningen samt ett kostnadsförslag på de saneringsåtgärder som föreslås.

Om du avser att ansöka om saneringsbidrag så behöver du utredningsdokumentation, vara privatperson samt äga och bo i den aktuella fastigheten. Dessutom måste radongasmätningen visa ett årsmedelvärde som överskrider 200 Bq/m³.

Momentan radongasmätning

Vid radonutredning utför vi momentana radongasmätningar. Det är kortare mätningar som brukar bli ungefär tio minuter långa. Eftersom radon kan variera mycket över tid så är det stor osäkerhet på en sån mätning, även om instrumenten visar radongashalterna med stor precision under mätperioden.