Radon

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som ingår i en naturligt förekommande sönderfallskedja som utgår från uran-238. Radonet bildas när radium sönderfaller som i sin tur sönderfaller och bildar radondöttrar, sönderfallskedjan slutar med ett stabilt bly -206.

Radon finns naturligt i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren. Radon kan också avges från alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes mellan 1929 och 1978. En tredje källa till radon i inomhusluften kan vara hushållsvatten som framför allt kommer från djupborrade brunnar i radonhaltig mark. Radongasen har då lösts i vattnet och frigörs i luften när man spolar vattnet inomhus, till exempel då duschen används. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting; det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Sveriges riksdag har i sitt miljömål beslutat att alla bostäder i Sverige ska ha en radonhalt understigande 200 Bq/m³ i årsmedelvärde innan 2020.

Hur påverkas vi av radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar ca 500 lungcancerfall per år i Sverige. Radongasen sönderfaller i sin tur i radondöttrar som följer med inandningsluften och strålningen som de avger kan skada lungor och luftrör. Radon är näst efter rökning den största orsaken till lungcancer enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Den största och mest detaljerade undersökningen av sambandet mellan radon i bostäder och lungcancer har genomförts i Sverige. Här sågs ett klart samband mellan beräknad radonexponering och lungcancerrisk. Vid en genomsnittlig exponering av radon på mellan 140 och 400 Bq/m³ var riskökningen för lungcancer 30 % och vid halter på över 400 Bq/m³ var riskökningen 80 % jämfört med dem som haft en medelexponering på högst 50 Bq/m³.

Råd för att minska risken med radon

  • Radon betraktas normalt sett inte som ett dolt fel. Övertyga dig om att huset inte har radonproblem innan du köper.
  • Kontrollera alltid marken innan du bygger!